رضا توکلی مقدم

 رضا توکلی مقدم دانشگاه تهران- نماینده انجمن ایرانی تحقیق در عملیات

رضا توکلی مقدم

Reza Tavakkoli-Moghaddam

دانشگاه تهران- نماینده انجمن ایرانی تحقیق در عملیات

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 (دریافت مقاله) مجله بین المللی تحقیقات کاربردی در مهندسی صنایع دوره: 1، شماره: 3
2 (دریافت مقاله) نشریه بین المللی مهندسی حمل و نقل دوره: 2، شماره: 3
3 (دریافت مقاله) مجله بین المللی معدن و مهندسی زمین دوره: 51، شماره: 1
4 (دریافت مقاله) فصلنامه بین المللی مهندسی صنایع و تحقیقات تولید دوره: 28، شماره: 2
5 (دریافت مقاله) ماهنامه بین المللی مهندسی دوره: 32، شماره: 10
6 (دریافت مقاله) فصلنامه بین المللی مهندسی صنایع و تحقیقات تولید دوره: 30، شماره: 4
7 (دریافت مقاله) ماهنامه بین المللی مهندسی دوره: 31، شماره: 5
8 (دریافت مقاله) فصلنامه آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت دوره: 5، شماره: 3
9 (دریافت مقاله) دوفصلنامه بهینه‌ سازی در مهندسی صنایع دوره: 7، شماره: 14
10 (دریافت مقاله) دوفصلنامه بهینه‌ سازی در مهندسی صنایع دوره: 11، شماره: 1
11 (دریافت مقاله) دوفصلنامه بهینه‌ سازی در مهندسی صنایع دوره: 12، شماره: 1
12 (دریافت مقاله) فصلنامه بین المللی مهندسی صنایع و تحقیقات تولید دوره: 30، شماره: 2
13 (دریافت مقاله) ماهنامه بین المللی مهندسی دوره: 31، شماره: 7
14 (دریافت مقاله) ماهنامه بین المللی مهندسی دوره: 31، شماره: 2
15 (دریافت مقاله) نشریه بین المللی مهندسی حمل و نقل دوره: 3، شماره: 1
16 (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش در علوم، مهندسی و تکنولوژی دوره: 2، شماره: 1
17 (دریافت مقاله) دوفصلنامه بهینه‌ سازی در مهندسی صنایع دوره: 7، شماره: 16
18 (دریافت مقاله) ماهنامه بین المللی مهندسی دوره: 31، شماره: 8
19 (دریافت مقاله) فصلنامه بین المللی مهندسی صنایع و تحقیقات تولید دوره: 29، شماره: 2
20 (دریافت مقاله) نشریه بین المللی مهندسی حمل و نقل دوره: 6، شماره: 4
21 (دریافت مقاله) دوفصلنامه بهینه‌ سازی در مهندسی صنایع دوره: 13، شماره: 2
22 (دریافت مقاله) مجله بین المللی تحقیقات کاربردی در مهندسی صنایع دوره: 1، شماره: 4
23 (دریافت مقاله) مجله بین المللی معدن و مهندسی زمین دوره: 54، شماره: 2
24 (دریافت مقاله) نشریه بین المللی مهندسی حمل و نقل دوره: 3، شماره: 3
25 (دریافت مقاله) ماهنامه بین المللی مهندسی دوره: 31، شماره: 4
26 (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی حمل و نقل دوره: 10، شماره: 2
27 (دریافت مقاله) فصلنامه بین المللی مهندسی صنایع و مدیریت تولید دوره: 25، شماره: 2
28 (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت صنعتی دوره: 14، شماره: 42
29 (دریافت مقاله) پژوهشنامه حمل و نقل دوره: 6، شماره: 4
30 (دریافت مقاله) فصلنامه بین المللی مهندسی صنایع و مدیریت تولید دوره: 24، شماره: 1
31 (دریافت مقاله) فصلنامه بین المللی مهندسی صنایع و مدیریت تولید دوره: 21، شماره: 2
32 (دریافت مقاله) فصلنامه بین المللی مهندسی صنایع و مدیریت تولید دوره: 28، شماره: 1
33 (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی حمل و نقل دوره: 9، شماره: 3
34 (دریافت مقاله) فصلنامه بین المللی مهندسی صنایع و مدیریت تولید دوره: 19، شماره: 4
35 (دریافت مقاله) فصلنامه بین المللی مهندسی صنایع و مدیریت تولید دوره: 26، شماره: 1
36 (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی حمل و نقل دوره: 4، شماره: 3
37 (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی حمل و نقل دوره: 8، شماره: 3
38 (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی حمل و نقل دوره: 9، شماره: 2
39 (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی حمل و نقل دوره: 6، شماره: 3
40 (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی حمل و نقل دوره: 6، شماره: 2
41 (دریافت مقاله) فصلنامه بین المللی مهندسی صنایع و مدیریت تولید دوره: 27، شماره: 2
42 (دریافت مقاله) مدیریت زنجیره تامین دوره: 16، شماره: 44
43 (دریافت مقاله) فصلنامه بین المللی مهندسی صنایع و مدیریت تولید دوره: 28، شماره: 3
44 (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی حمل و نقل دوره: 11، شماره: 2
45 (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی حمل و نقل دوره: 2، شماره: 3
46 (دریافت مقاله) پژوهشنامه حمل و نقل دوره: 15، شماره: 3
47 (دریافت مقاله) مدیریت زنجیره تامین دوره: 18، شماره: 51
48 (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی حمل و نقل دوره: 10، شماره: 4
49 (دریافت مقاله) فصلنامه بین المللی مهندسی صنایع و مدیریت تولید دوره: 21، شماره: 1
50 (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی حمل و نقل دوره: 8، شماره: 4
51 (دریافت مقاله) فصلنامه بین المللی مهندسی صنایع و مدیریت تولید دوره: 23، شماره: 3
52 (دریافت مقاله) فصلنامه بین المللی مهندسی صنایع و مدیریت تولید دوره: 26، شماره: 2
53 (دریافت مقاله) فصلنامه بین المللی مهندسی صنایع و مدیریت تولید دوره: 26، شماره: 1
54 (دریافت مقاله) مجله ی مهندسی صنایع و مدیریت شریف دوره: 32، شماره: 1
55 (دریافت مقاله) فصلنامه بین المللی مهندسی صنایع و مدیریت تولید دوره: 27، شماره: 1
56 (دریافت مقاله) فصلنامه جاده دوره: 24، شماره: 68
57 (دریافت مقاله) مدیریت زنجیره تامین دوره: 16، شماره: 43
58 (دریافت مقاله) پژوهشنامه حمل و نقل دوره: 15، شماره: 3
59 (دریافت مقاله) فصلنامه بین المللی مهندسی صنایع و مدیریت تولید دوره: 23، شماره: 2
60 (دریافت مقاله) مجله ی مهندسی صنایع و مدیریت شریف دوره: 32، شماره: 1
61 (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی حمل و نقل دوره: 9، شماره: 4
62 (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی حمل و نقل دوره: 5، شماره: 4
63 (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی حمل و نقل دوره: 7، شماره: 3
64 (دریافت مقاله) پژوهشنامه حمل و نقل دوره: 8، شماره: 4
65 (دریافت مقاله) پژوهشنامه حمل و نقل دوره: 7، شماره: 1
66 (دریافت مقاله) مجله آب و فاضلاب دوره: 18، شماره: 62
67 (دریافت مقاله) فصلنامه بین المللی مهندسی صنایع و مدیریت تولید دوره: 21، شماره: 4
68 (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت صنعتی دوره: 12، شماره: 33
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 (دریافت مقاله) سیزدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
2 (دریافت مقاله) شانزدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
3 (دریافت مقاله) شانزدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
4 (دریافت مقاله) چهاردهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
5 (دریافت مقاله) سیزدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
6 (دریافت مقاله) دهمین کنفرانس بین المللی انجمن تحقیق در عملیات ایران
7 (دریافت مقاله) دهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
8 (دریافت مقاله) سیزدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
9 (دریافت مقاله) دوازدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی حمل و نقل و ترافیک
10 (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مدل سازی غیر خطی و بهینه سازی
11 (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی تحقیق در عملیات ایران
12 (دریافت مقاله) نهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
13 (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
14 (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
15 (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مدل سازی غیر خطی و بهینه سازی
16 (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی تحقیق در عملیات ایران
17 (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی چالش ها و راهکارهای نوین در مهندسی صنایع و مدیریت و حسابداری
18 (دریافت مقاله) چهاردهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
19 (دریافت مقاله) دوازدهمین کنفرانس بین المللی انجمن ایرانی تحقیق در عملیات
20 (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی تحقیق در عملیات ایران
21 (دریافت مقاله) یازدهمین کنفرانس بین المللی انجمن ایرانی تحقیق در عملیات
22 (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی مهندسی صنایع
23 (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی تحقیق در عملیات ایران
24 (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی و چهارمین کنفرانس ملی لجستیک و زنجیره تامین
25 (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی تحلیل پوششی داده ها
26 (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مدیریت، اقتصاد و علوم انسانی
27 (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع و مدیریت
28 (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی پژوهشهای نوین در مدیریت و مهندسی صنایع
29 (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع و مدیریت پایدار
30 (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی تحقیق در عملیات ایران
31 (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی تحقیق در عملیات ایران
32 (دریافت مقاله) یازدهمین کنفرانس بین المللی انجمن ایرانی تحقیق در عملیات
33 (دریافت مقاله) دومین کنفرانس جهانی بانکداری الکترونیکی
34 (دریافت مقاله) اولین کنفرانس لجستیک و زنجیره تامین
35 (دریافت مقاله) دوازدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
36 (دریافت مقاله) اولین همایش ملی پژوهشهای مهندسی صنایع
37 (دریافت مقاله) دوازدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
38 (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی مدیریت فناوری اطلاعات و ارتباطات
39 (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی تحقیق در عملیات ایران
40 (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی چالش ها و راهکارهای نوین در مهندسی صنایع و مدیریت و حسابداری
41 (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی الگوریتم های فراابتکاری و کاربردهای آن در علوم و مهندسی
42 (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مدل سازی غیر خطی و بهینه سازی
43 (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مهندسی صنایع و سیستم
44 (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی تحقیق در عملیات ایران
45 (دریافت مقاله) اولین همایش ملی پژوهشهای مهندسی صنایع
46 (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی مهندسی صنایع
47 (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی مهندسی صنایع
48 (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی مهندسی صنایع
49 (دریافت مقاله) شانزدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
50 (دریافت مقاله) اولین همایش ملی پژوهشهای مهندسی صنایع
51 (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
52 (دریافت مقاله) شانزدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
53 (دریافت مقاله) دوازدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
54 (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی مهندسی صنایع
55 (دریافت مقاله) نهمین کنفرانس ملی تحلیل پوششی داده ها
56 (دریافت مقاله) چهاردهمین کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه
57 (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی تحقیق در عملیات ایران
58 (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع، مدیریت و حسابداری
59 (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مدل سازی غیر خطی و بهینه سازی
60 (دریافت مقاله) پانزدهمین کنفرانس بین‌المللی مهندسی صنایع
61 (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی انجمن تحقیق در عملیات ایران
62 (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی مدیریت و مهندسی صنایع
63 (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدیریت و مهندسی صنایع
64 (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مدل سازی غیر خطی و بهینه سازی
65 (دریافت مقاله) دوازدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
66 (دریافت مقاله) نهمین کنفرانس ملی تحلیل پوششی داده ها
67 (دریافت مقاله) پنجمین همایش مراکز تحقیق و توسعه صنایع و معادن
68 (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی مهندسی محیط زیست با محوریت توسعه پایدار
69 (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع و سیستم­ها (ICISE 2016)
70 (دریافت مقاله) پانزدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی حمل و نقل و ترافیک
71 (دریافت مقاله) هفتمین همایش مراکز تحقیق و توسعه صنایع و معادن
72 (دریافت مقاله) دوازدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
73 (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
74 (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی مهندسی صنایع
75 (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
76 (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
77 (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی مهندسی صنایع
78 (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی و هشتمین کنفرانس ملی مهندسی ساخت و تولید
79 (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع و سیستم­ها (ICISE 2019)
80 (دریافت مقاله) دهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
81 (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی ابزار و تکنیکهای مدیریت
82 (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی مهندسی صنایع
83 (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت با رویکرد علوم پژوهشی نوین
84 (دریافت مقاله) دومین کنفرانس مدیریت تکنولوژی
85 (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی جایگاه ایمنی، بهداشت و محیط زیست در سازمانها
86 (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مهندسی، هنر و محیط زیست
87 (دریافت مقاله) اولین کنفرانس لجستیک و زنجیره تامین
88 (دریافت مقاله) هفتمین همایش مراکز تحقیق و توسعه صنایع و معادن
89 (دریافت مقاله) شانزدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
90 (دریافت مقاله) چهارمین همایش مراکز تحقیق و توسعه صنایع و معادن
91 (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی مهندسی ارزش
92 (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس مدیریت دانش
93 (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی کار آفرینی، خلاقیت و سازمان های آینده
94 (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی کار آفرینی، خلاقیت و سازمان های آینده
95 (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی مهندسی صنایع
96 (دریافت مقاله) دوازدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
97 (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی زنجیره تامین سبز
98 (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع و مدیریت پایدار
99 (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه
100 (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مهندسی صنایع
101 (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی و هشتمین کنفرانس ملی مهندسی ساخت و تولید
102 (دریافت مقاله) هفتمین همایش مراکز تحقیق و توسعه صنایع و معادن
103 (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی مدیران کیفیت
104 (دریافت مقاله) سومین کنفرانس تخصصی پایش وضعیت و عیب یابی
105 (دریافت مقاله) اولین همایش ملی پژوهشهای مهندسی صنایع
106 (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
107 (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
108 (دریافت مقاله) بیست و یکمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران
109 (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی تحقیق در عملیات ایران
110 (دریافت مقاله) هفتمین همایش ملی انرژی (پایداری انرژی، امنیت عرضه، مدیریت تقاضا و اصلاح الگوی مصرف)
111 (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی جایگاه ایمنی، بهداشت و محیط زیست در سازمانها
112 (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی کار آفرینی، خلاقیت و سازمان های آینده
113 (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک
114 (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی تحقیق در عملیات ایران
115 (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع، مدیریت و حسابداری
116 (دریافت مقاله) اولین کنفرانس سالانه مدیریت، نوآوری و کارآفرینی
117 (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی و چهارمین کنفرانس ملی لجستیک و زنجیره تامین
118 (دریافت مقاله) دوازدهمین کنفرانس بین المللی انجمن ایرانی تحقیق در عملیات
119 (دریافت مقاله) چهاردهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
120 (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی انجمن تحقیق در عملیات ایران
121 (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
122 (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
123 (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی الگوریتم های فراابتکاری و کاربردهای آن در علوم و مهندسی
124 (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی عمران توسعه
125 (دریافت مقاله) دهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
126 (دریافت مقاله) سیزدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی حمل و نقل و ترافیک
127 (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی و چهارمین کنفرانس ملی لجستیک و زنجیره تامین
128 (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع و مدیریت
129 (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع، مدیریت و حسابداری
130 (دریافت مقاله) دومین کنگره مشترک سیستمهای فازی و هوشمند ایران
131 (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه
132 (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
133 (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مهندسی صنایع
134 (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی و هشتمین کنفرانس ملی مهندسی ساخت و تولید
135 (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی مهندسی صنایع
136 (دریافت مقاله) چهاردهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
137 (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع، مدیریت و حسابداری
138 (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی مهندسی صنایع
139 (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع و مدیریت پایدار
140 (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مدل سازی غیر خطی و بهینه سازی
141 (دریافت مقاله) اولین همایش ملی فن آوری در مهندسی کاربردی
142 (دریافت مقاله) چهاردهمین کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه
143 (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی کاربرد فناوری های نوین در علوم مهندسی
144 (دریافت مقاله) همایش منطقه ای پژوهشهای نوین در ریاضی
145 (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی مهندسی صنایع و سیستم ها
146 (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی تحقیق در عملیات ایران
147 (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع و سیستم­ها (ICISE 2019)
148 (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی تحقیق در عملیات ایران
149 (دریافت مقاله) شانزدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
150 (دریافت مقاله) سومین کنفرانس تخصصی پایش وضعیت و عیب یابی
151 (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
152 (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی انجمن تحقیق در عملیات ایران
153 (دریافت مقاله) دوازدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
154 (دریافت مقاله) چهاردهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
155 (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مدیریت، اقتصاد و مهندسی صنایع
156 (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع و سیستم­ها (ICISE 2016)
157 (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
158 (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مهندسی، هنر و محیط زیست
159 (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی بهینه سازی سیستم ها و مدیریت کسب و کار
160 (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی جهت گیری های نوین در مدیریت، اقتصاد و حسابداری
161 (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس بین‌المللی ارگونومی ایران
162 (دریافت مقاله) سیزدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه
163 (دریافت مقاله) اولین همایش ملی پژوهشهای مهندسی صنایع
164 (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی مهندسی صنایع
165 (دریافت مقاله) چهاردهمین کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه
166 (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی مهندسی ارزش
167 (دریافت مقاله) سومین کنفرانس تخصصی پایش وضعیت و عیب یابی
168 (دریافت مقاله) پانزدهمین کنفرانس بین‌المللی مهندسی صنایع
169 (دریافت مقاله) سیزدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
170 (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مهندسی صنایع و سیستم ها
171 (دریافت مقاله) سیزدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
172 (دریافت مقاله) اولین همایش ملی پژوهشهای مهندسی صنایع
173 (دریافت مقاله) هفدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی حمل و نقل و ترافیک
174 (دریافت مقاله) دوازدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
175 (دریافت مقاله) دوازدهمین کنفرانس بین المللی انجمن ایرانی تحقیق در عملیات
176 (دریافت مقاله) دوازدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
177 (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع، مدیریت و حسابداری
178 (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی مدیریت
179 (دریافت مقاله) هفتمین همایش مراکز تحقیق و توسعه صنایع و معادن
180 (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی مهندسی صنایع و سیستم ها
181 (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی انجمن تحقیق در عملیات ایران
182 (دریافت مقاله) پانزدهمین کنفرانس بین‌المللی مهندسی صنایع
183 (دریافت مقاله) دهمین کنفرانس بین المللی انجمن تحقیق در عملیات ایران
184 (دریافت مقاله) اولین همایش ملی پژوهشهای مهندسی صنایع
185 (دریافت مقاله) پانزدهمین کنفرانس بین‌المللی مهندسی صنایع
186 (دریافت مقاله) اولین همایش ملی پژوهشهای مهندسی صنایع
187 (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی انجمن تحقیق در عملیات ایران
188 (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع، مدیریت و حسابداری
189 (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مهندسی صنایع و سیستم ها
190 (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
191 (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در مدیریت، اقتصاد و حسابداری
192 (دریافت مقاله) دومین همایش مدیریت سرمایه های انسانی با رویکرد کاربردی
193 (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک
194 (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک پروژه
195 (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی مدیریت دانش
196 (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مدیریت، اقتصاد و مهندسی صنایع
197 (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی بهینه سازی سیستم ها و مدیریت کسب و کار
198 (دریافت مقاله) اولین همایش ملی پژوهشهای مهندسی صنایع
199 (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی تحقیق در عملیات ایران
200 (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی تحقیق در عملیات ایران
201 (دریافت مقاله) دوازدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
202 (دریافت مقاله) چهاردهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
203 (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی مهندسی صنایع و سیستم ها
204 (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی مهندسی صنایع
205 (دریافت مقاله) دوازدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
206 (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی تحقیقات کاربردی در مدیریت، مهندسی صنایع، اقتصاد و حسابداری با رویکرد توسعه کسب و کار
207 (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مدیریت و مهندسی صنایع
208 (دریافت مقاله) دوازدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
209 (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی نفت، گاز، پتروشیمی و نیروگاهی
210 (دریافت مقاله) یازدهمین کنفرانس بین المللی انجمن ایرانی تحقیق در عملیات
211 (دریافت مقاله) دوازدهمین کنفرانس بین المللی انجمن ایرانی تحقیق در عملیات
212 (دریافت مقاله) چهاردهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
213 (دریافت مقاله) شانزدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی حمل و نقل و ترافیک
214 (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی تحقیق در عملیات ایران
215 (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی مدیران کیفیت
216 (دریافت مقاله) پنجمین همایش مراکز تحقیق و توسعه صنایع و معادن
217 (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مدیریت، اقتصاد و مهندسی صنایع
218 (دریافت مقاله) اولین همایش نوآوری و کارآفرینی
219 (دریافت مقاله) همایش ملی سوخت، انرژی و محیط زیست
220 (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی تحقیق در عملیات ایران
221 (دریافت مقاله) یازدهمین کنفرانس بین المللی انجمن ایرانی تحقیق در عملیات
222 (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک
223 (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی اجرای پروژه به روش EPC
224 (دریافت مقاله) نهمین کنفرانس ملی تحلیل پوششی داده ها
225 (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی تحقیق در عملیات ایران
226 (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی مهندسی ارزش
227 (دریافت مقاله) شانزدهمین کنفرانس بین المللی برق
228 (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی مهندسی صنایع
229 (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع