عباس علوی راد

 عباس علوی راد رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد ابرکوه

عباس علوی راد

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد ابرکوه

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 (دریافت مقاله) دوماهنامه طلوع بهداشت دوره: 16، شماره: 3
2 (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد و مدیریت شهری دوره: 2، شماره: 5
3 (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشنامه اقتصاد انرژی ایران دوره: 6، شماره: 21
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 (دریافت مقاله) اولین همایش اشتغال و نظام آموزش عالی کشور
2 (دریافت مقاله) دومین همایش ملی توسعه پایدار در مناطق خشک و نیمه خشک
3 (دریافت مقاله) دومین همایش ملی فرهنگ سازی اصلاح رفتارهای اقتصادی در ایران امروز ؛ ضرورتها ومؤلفه ها از دیدگاه مقام معظم رهبری
4 (دریافت مقاله) دومین همایش ملی توسعه پایدار در مناطق خشک و نیمه خشک
5 (دریافت مقاله) همایش ملی فرهنگ سازی اصلاح رفتارهای اقتصادی درایران امروز
6 (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در مدیریت، اقتصاد و حسابداری
7 (دریافت مقاله) اولین همایش ملی آموزش در ایران 1404
8 (دریافت مقاله) سومین همایش اشتغال و نظام آموزش عالی کشور
9 (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی حماسه سیاسی (با رویکردی بر تحولات خاورمیانه) و حماسه اقتصادی(با رویکردی بر مدیریت و حسابداری)
10 (دریافت مقاله) دومین همایش ملی توسعه پایدار در مناطق خشک و نیمه خشک
11 (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی توسعه پایدار در مناطق خشک و نیمه خشک
12 (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی حسابداری و مدیریت
13 (دریافت مقاله) دومین همایش ملی فرهنگ سازی اصلاح رفتارهای اقتصادی در ایران امروز ؛ ضرورتها ومؤلفه ها از دیدگاه مقام معظم رهبری
14 (دریافت مقاله) دومین همایش ملی توسعه پایدار در مناطق خشک و نیمه خشک
15 (دریافت مقاله) اولین همایش ملی حسابداری ، حسابرسی و مدیریت
16 (دریافت مقاله) اولین کنفرانس سالانه تحقیقات کشاورزی ایران
17 (دریافت مقاله) اولین همایش ملی توسعه پایدار در مناطق خشک و نیمه خشک
18 (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی توسعه پایدار در مناطق خشک و نیمه خشک
19 (دریافت مقاله) همایش ملی فرهنگ سازی اصلاح رفتارهای اقتصادی درایران امروز
20 (دریافت مقاله) دومین همایش ملی توسعه پایدار در مناطق خشک و نیمه خشک
21 (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مدیریت در قرن 21
22 (دریافت مقاله) دومین همایش ملی توسعه پایدار در مناطق خشک و نیمه خشک
23 (دریافت مقاله) همایش ملی فرهنگ سازی اصلاح رفتارهای اقتصادی درایران امروز
24 (دریافت مقاله) دومین همایش ملی فرهنگ سازی اصلاح رفتارهای اقتصادی در ایران امروز ؛ ضرورتها ومؤلفه ها از دیدگاه مقام معظم رهبری
25 (دریافت مقاله) دومین همایش ملی فرهنگ سازی اصلاح رفتارهای اقتصادی در ایران امروز ؛ ضرورتها ومؤلفه ها از دیدگاه مقام معظم رهبری
26 (دریافت مقاله) دومین همایش ملی توسعه پایدار در مناطق خشک و نیمه خشک
27 (دریافت مقاله) همایش ملی فرهنگ سازی اصلاح رفتارهای اقتصادی درایران امروز
28 (دریافت مقاله) دومین همایش ملی توسعه پایدار در مناطق خشک و نیمه خشک
29 (دریافت مقاله) همایش ملی فرهنگ سازی اصلاح رفتارهای اقتصادی درایران امروز
30 (دریافت مقاله) همایش ملی فرهنگ سازی اصلاح رفتارهای اقتصادی درایران امروز
31 (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی حماسه سیاسی (با رویکردی بر تحولات خاورمیانه) و حماسه اقتصادی(با رویکردی بر مدیریت و حسابداری)
32 (دریافت مقاله) دومین همایش ملی فرهنگ سازی اصلاح رفتارهای اقتصادی در ایران امروز ؛ ضرورتها ومؤلفه ها از دیدگاه مقام معظم رهبری
33 (دریافت مقاله) دومین همایش ملی توسعه پایدار در مناطق خشک و نیمه خشک
34 (دریافت مقاله) دومین همایش ملی فرهنگ سازی اصلاح رفتارهای اقتصادی در ایران امروز ؛ ضرورتها ومؤلفه ها از دیدگاه مقام معظم رهبری
35 (دریافت مقاله) اولین همایش منطقه ای تجاری سازی پژوهش
36 (دریافت مقاله) دومین همایش ملی توسعه پایدار در مناطق خشک و نیمه خشک
37 (دریافت مقاله) دومین همایش ملی توسعه پایدار در مناطق خشک و نیمه خشک
38 (دریافت مقاله) همایش ملی فرهنگ سازی اصلاح رفتارهای اقتصادی درایران امروز
39 (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی توسعه پایدار در مناطق خشک و نیمه خشک
40 (دریافت مقاله) همایش ملی فرهنگ سازی اصلاح رفتارهای اقتصادی درایران امروز
41 (دریافت مقاله) دومین همایش اشتغال و نظام آموزش عالی کشور
42 (دریافت مقاله) دومین همایش ملی توسعه پایدار در مناطق خشک و نیمه خشک
43 (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی توسعه پایدار در مناطق خشک و نیمه خشک
44 (دریافت مقاله) اولین همایش ملی توسعه پایدار در مناطق خشک و نیمه خشک
45 (دریافت مقاله) همایش ملی فرهنگ سازی اصلاح رفتارهای اقتصادی درایران امروز
46 (دریافت مقاله) همایش ملی فرهنگ سازی اصلاح رفتارهای اقتصادی درایران امروز
47 (دریافت مقاله) همایش ملی فرهنگ سازی اصلاح رفتارهای اقتصادی درایران امروز
48 (دریافت مقاله) همایش ملی فرهنگ سازی اصلاح رفتارهای اقتصادی درایران امروز
49 (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مدیریت چالشها و راهکارها
50 (دریافت مقاله) اولین همایش ملی توسعه پایدار در مناطق خشک و نیمه خشک