سجاد آستانی

 سجاد آستانی

سجاد آستانی

Sajjad Astani

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 (دریافت مقاله) اولین همایش ملی بهداشت خانواده و اصلاح شیوه زندگی
2 (دریافت مقاله) نخستین همایش بین المللی بازرسی و ایمنی در صنایع نفت و انرژی
3 (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مقابله با بیابان زایی و توسعه پایدار تالاب های کویری ایران
4 (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی جهاد اقتصادی در عرصه کشاورزی و منابع طبیعی
5 (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی جهاد اقتصادی در عرصه کشاورزی و منابع طبیعی
6 (دریافت مقاله) دومین همایش منطقه ای توسعه پایدار منابع طبیعی در حاشیه جنوب دریای خزر
7 (دریافت مقاله) اولین همایش ملی گردشگری وطبیعت گردی ایران زمین
8 (دریافت مقاله) اولین همایش ملی گردشگری وطبیعت گردی ایران زمین
9 (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست
10 (دریافت مقاله) دومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست
11 (دریافت مقاله) همایش گردشگری و توسعه پایدار
12 (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست
13 (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مقابله با بیابان زایی و توسعه پایدار تالابهای کویری ایران
14 (دریافت مقاله) سومین همایش یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی
15 (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مقابله با بیابان زایی و توسعه پایدار تالابهای کویری ایران
16 (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست
17 (دریافت مقاله) سومین همایش یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی
18 (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مهندسی ومدیریت کشاورزی، محیط زیست و منابع طبیعی پایدار
19 (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست
20 (دریافت مقاله) دومین همایش منطقه ای توسعه پایدار منابع طبیعی در حاشیه جنوب دریای خزر
21 (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی مدیریت پساب و پسماند در صنایع نفت و انرژی
22 (دریافت مقاله) دومین همایش بیوانرژی ایران (بیوماس و بیوگاز)
23 (دریافت مقاله) دومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست
24 (دریافت مقاله) همایش ملی مدیریت کشاورزی
25 (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مقابله با بیابان زایی و توسعه پایدار تالاب های کویری ایران
26 (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی جهاد اقتصادی در عرصه کشاورزی و منابع طبیعی
27 (دریافت مقاله) همایش ملی تغییر اقلیم و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست
28 (دریافت مقاله) اولین همایش ملی گردشگری وطبیعت گردی ایران زمین
29 (دریافت مقاله) دومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست
30 (دریافت مقاله) همایش منطقه ای جنگلها و محیط زیست ضامن توسعه پایدار
31 (دریافت مقاله) همایش ملی سلامت، محیط زیست، و توسعه پایدار
32 (دریافت مقاله) کنفرانس ملی حفاظت از تنوع زیستی و دانش بومی
33 (دریافت مقاله) همایش ملی تنوع زیستی و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست
34 (دریافت مقاله) همایش منطقه ای جنگلها و محیط زیست ضامن توسعه پایدار
35 (دریافت مقاله) همایش ملی تنوع زیستی و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست
36 (دریافت مقاله) کنفرانس ملی حفاظت از تنوع زیستی و دانش بومی
37 (دریافت مقاله) کنفرانس ملی حفاظت از تنوع زیستی و دانش بومی
38 (دریافت مقاله) همایش منطقه ای توریسم و توسعه
39 (دریافت مقاله) اولین همایش جلوه های فرهنگی استان کردستان
40 (دریافت مقاله) همایش منطقه ای توریسم و توسعه
41 (دریافت مقاله) همایش منطقه ای توریسم و توسعه
42 (دریافت مقاله) دومین همایش منطقه ای توسعه پایدار منابع طبیعی در حاشیه جنوب دریای خزر
43 (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی مدیریت پساب و پسماند در صنایع نفت و انرژی
44 (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مقابله با بیابان زایی و توسعه پایدار تالاب های کویری ایران
45 (دریافت مقاله) نخستین همایش بیوانرژی ایران
46 (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست
47 (دریافت مقاله) اولین همایش ملی حفاظت و برنامه ریزی محیط زیست
48 (دریافت مقاله) اولین همایش ملی حفاظت و برنامه ریزی محیط زیست
49 (دریافت مقاله) همایش ملی مدیریت کشاورزی
50 (دریافت مقاله) همایش ملی علوم محیط زیست و توسعه پایدار
51 (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مقابله با بیابان زایی و توسعه پایدار تالابهای کویری ایران
52 (دریافت مقاله) کنفرانس ملی حفاظت از تنوع زیستی و دانش بومی
53 (دریافت مقاله) اولین همایش منطقه ای توسعه منابع آب
54 (دریافت مقاله) دومین همایش منطقه ای توسعه پایدار منابع طبیعی در حاشیه جنوب دریای خزر
55 (دریافت مقاله) دومین همایش ملی تنوع زیستی و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست
56 (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی مدیریت پساب و پسماند در صنایع نفت و انرژی
57 (دریافت مقاله) همایش ملی بوم های بیابانی، گردشگری و هنرهای محیطی
58 (دریافت مقاله) دومین همایش منطقه ای توسعه پایدار منابع طبیعی در حاشیه جنوب دریای خزر
59 (دریافت مقاله) دومین همایش بیوانرژی ایران (بیوماس و بیوگاز)
60 (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی جهاد اقتصادی در عرصه کشاورزی و منابع طبیعی
61 (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی جهاد اقتصادی در عرصه کشاورزی و منابع طبیعی
62 (دریافت مقاله) دومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست
63 (دریافت مقاله) همایش منطقه ای شیلات و آبزیان
64 (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست
65 (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی جهاد اقتصادی در عرصه کشاورزی و منابع طبیعی
66 (دریافت مقاله) همایش گردشگری و توسعه پایدار
67 (دریافت مقاله) همایش گردشگری و توسعه پایدار
68 (دریافت مقاله) دومین همایش ملی تالاب های ایران
69 (دریافت مقاله) همایش ملی مدیریت کشاورزی
70 (دریافت مقاله) دومین همایش بیوانرژی ایران (بیوماس و بیوگاز)
71 (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی سالانه انرژی پاک
72 (دریافت مقاله) همایش منطقه ای جنگلها و محیط زیست ضامن توسعه پایدار
73 (دریافت مقاله) همایش ملی بوم های بیابانی، گردشگری و هنرهای محیطی
74 (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی جهاد اقتصادی در عرصه کشاورزی و منابع طبیعی
75 (دریافت مقاله) نخستین همایش بیوانرژی ایران
76 (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی جهاد اقتصادی در عرصه کشاورزی و منابع طبیعی
77 (دریافت مقاله) اولین همایش اقلیم، ساختمان و بهینه سازی مصرف انرژی (بارویکرد توسعه پایدار)
78 (دریافت مقاله) همایش ملی تغییر اقلیم و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست
79 (دریافت مقاله) همایش ملی تغییر اقلیم و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست
80 (دریافت مقاله) اولین همایش منطقه ای سلامت زنان
81 (دریافت مقاله) همایش منطقه ای توریسم و توسعه
82 (دریافت مقاله) همایش گردشگری و توسعه پایدار
83 (دریافت مقاله) اولین همایش جلوه های فرهنگی استان کردستان
84 (دریافت مقاله) همایش منطقه ای توریسم و توسعه
85 (دریافت مقاله) همایش منطقه ای صنعت توریسم
86 (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مقابله با بیابان زایی و توسعه پایدار تالاب های کویری ایران
87 (دریافت مقاله) همایش منطقه ای توریسم و توسعه
88 (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی جهاد اقتصادی در عرصه کشاورزی و منابع طبیعی
89 (دریافت مقاله) دومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست
90 (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی پژوهش های کاربردی منابع آب ایران
91 (دریافت مقاله) کنفرانس ملی حفاظت از تنوع زیستی و دانش بومی
92 (دریافت مقاله) همایش ملی تنوع زیستی و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست
93 (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مدلسازی گیاه، آب، خاک و هوا
94 (دریافت مقاله) دومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست
95 (دریافت مقاله) دومین همایش منطقه ای توسعه پایدار منابع طبیعی در حاشیه جنوب دریای خزر
96 (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی جهاد اقتصادی در عرصه کشاورزی و منابع طبیعی
97 (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی نفت، گاز، پتروشیمی و نیروگاهی
98 (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست
99 (دریافت مقاله) همایش ملی انسان، محیط زیست و توسعه پایدار
100 (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی جهاد اقتصادی در عرصه کشاورزی و منابع طبیعی
101 (دریافت مقاله) دومین همایش بیوانرژی ایران (بیوماس و بیوگاز)
102 (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مقابله با بیابان زایی و توسعه پایدار تالاب های کویری ایران
103 (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی مهندسی محیط زیست
104 (دریافت مقاله) دومین همایش منطقه ای توسعه پایدار منابع طبیعی در حاشیه جنوب دریای خزر
105 (دریافت مقاله) دومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست
106 (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی جهاد اقتصادی در عرصه کشاورزی و منابع طبیعی
107 (دریافت مقاله) دومین همایش منطقه ای توسعه پایدار منابع طبیعی در حاشیه جنوب دریای خزر
108 (دریافت مقاله) اولین همایش ملی گیاه پالایی
109 (دریافت مقاله) اولین همایش ملی راهبردهای دستیابی به کشاورزی پایدار
110 (دریافت مقاله) همایش منطقه ای توریسم و توسعه
111 (دریافت مقاله) اولین همایش ملی بهداشت خانواده و اصلاح شیوه زندگی
112 (دریافت مقاله) همایش ملی تغییر اقلیم و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست
113 (دریافت مقاله) همایش منطقه ای توریسم و توسعه
114 (دریافت مقاله) همایش منطقه ای توریسم و توسعه
115 (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست
116 (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مدلسازی گیاه، آب، خاک و هوا
117 (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی مدیریت پساب و پسماند در صنایع نفت و انرژی
118 (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی مهندسی محیط زیست
119 (دریافت مقاله) دومین همایش منطقه ای توسعه پایدار منابع طبیعی در حاشیه جنوب دریای خزر
120 (دریافت مقاله) اولین همایش منطقه ای سلامت زنان
121 (دریافت مقاله) همایش انرژی و محیط زیست
122 (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مدیریت پساب و پسماند در صنایع نفت و انرژی
123 (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مقابله با بیابان زایی و توسعه پایدار تالاب های کویری ایران
124 (دریافت مقاله) دومین همایش بیوانرژی ایران (بیوماس و بیوگاز)
125 (دریافت مقاله) همایش ملی بوم های بیابانی، گردشگری و هنرهای محیطی
126 (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مقابله با بیابان زایی و توسعه پایدار تالابهای کویری ایران
127 (دریافت مقاله) اولین همایش ملی کشاورزی پایدار و تولید محصول سالم
128 (دریافت مقاله) اولین همایش ملی حفاظت و برنامه ریزی محیط زیست
129 (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی بحرانهای زیست محیطی ایران و راهکارهای بهبود آنها
130 (دریافت مقاله) اولین همایش ملی راهبردهای دستیابی به کشاورزی پایدار
131 (دریافت مقاله) همایش ملی تغییر اقلیم و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست
132 (دریافت مقاله) اولین همایش ملی دانشجویی مدیریت و فناوریهای نوین در علوم بهداشتی، سلامت و محیط زیست
133 (دریافت مقاله) دومین همایش منطقه ای توسعه پایدار منابع طبیعی در حاشیه جنوب دریای خزر
134 (دریافت مقاله) دومین همایش بیوانرژی ایران (بیوماس و بیوگاز)
135 (دریافت مقاله) همایش ملی قشم و چشم انداز آینده
136 (دریافت مقاله) اولین همایش ملی راهبردهای دستیابی به کشاورزی پایدار
137 (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مدیریت پساب و پسماند در صنایع نفت و انرژی